Методична робота в ліцеї здійснюється згідно з Положенням про методичну роботу в професійно-технічних навчальних закладах.

Корж Наталія Миколаївна очолює методичну службу у Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспорту з 2009 року, спеціаліст вищоі категорії, стаж педагогічної діяльності – 18 років.

Діяльність педагогічного колективу Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспорту спрямована на реалізацію вимог Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», Державної національної програми «Освіта», Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2016-2020 рр.», наказів Міністерства освіти і науки, «Регіональної програми підготовки кваліфікованих робітників».

Здійснюється методична робота у навчальному закладі за єдиним планом, який складається на навчальний рік. Плани роботи педагогічної ради, інструктивно-методичних нарад узгоджені з планами роботи методичних комісій, з перспективним планом роботи педагогічного колективу навчального закладу. План методичної роботи на навчальний рік розробляється методистом, обговорюється на педагогічній раді та затверджується директором навчального закладу.

В умовах інформатизції освіти в діяльності методиста ПТНЗ, поряд із традиційними функціями, з’явилась необхівність виконання нових:
– відслідковування появи нових інформаційних Інтернет – ресурсів;
– консультування з питань методик навчання з використанням ІКТ.

Стрімкий розвиток технологій вимагає від викладачів та майстрів виробничого навчання в системі ПТНЗ досконаліших форм і методів проведення уроків як теоретичної, так і практичної підготовки. Вимоги до педагога підвищуються, а найважливішим засобом підвищення педагогічної майстерності педпрацівників є методична робота.

Структура методичної роботи забезпечує функціонування, удосконалення та розвиток з метою підготовки висококваліфікованих фахівців, надає можливість здійснювати неперервну освіту, готувати фахівців, адаптованих до життя в нових умовах ринкових відносин, що дасть можливість їм адаптуватися до швидкої зміни на ринку праці, здійснювати перенавчання незайнятого населення, можливість отримувати додаткову професію, підвищувати свій професійний рівень.

Методична робота з педагогічними кадрами спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовку викладачів і майстрів до роботи в нових умовах, залучення до науково-дослідницької, експериментальної діяльності із запровадженням інноваційних технологій у навчально-виховний процес, створення інформаційного освітнього простору.

Основні принципи роботи в Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспорту

Сучасна дійсність ставить перед педагогом завдання поновлення і поповнення своїх знань по широкому колу питань, які в сукупності повинні стати змістом навчально-методичної роботи. Тому завданнями методичної роботи є:

Основними джерелами визначення цілей методичної роботи є:

 • сучасні вимоги до педагогічного працівника та рівень його професійної компетентності;
 • стан освітнього процесу та його результатів;
 • стан методичної роботи у навчальному закладі.

До основних функцій методичної роботи в ліцеї належать:

До основних форм методичної роботи відносяться:

1.Колективні форми методичної роботи

2. Індивідуальні форми методичної роботи

Методична рада

На базі методичного кабінету діє методична рада ліцею.

Методична рада координує всю методичну роботу, що проводиться в навчальному закладі, акумулює нові, передові ідеї і перетворює їх у життя.

Мета методичної ради – активізація методичної роботи у навчальному закладі з педагогічними кадрами.

Методична рада ліцею реалізує завдання методичної роботи, визначені на поточний рік, бере участь у плануванні методичної роботи, спрямовує роботу методичних комісій педагогів, розробляє проект рекомендацій, узагальнює та поширює передовий педагогічний досвід.

Методична робота проводиться відповідно до річного Єдиного плану методичної роботи, який затверджується директором центру.

Педагогічна рада

Педагогічна рада ліцею визначає кардинальні напрями роботи закладу, основні проблеми, професійно – практичної, фізичної підготовки, виховної, методичної роботи. Засідання педагогічної ради проходять згідно з планом роботи в установлені терміни.

Інструктивно-методичні наради

Методичні наради – одна з найпоширеніших форм методичної роботи. Проводяться  наради відповідно до плану, зазвичай  вивчаються та обговорюються нормативні документи, доводяться конкретні пропозиції та методичні консультації щодо удосконалення освітнього процесу. Розглядаються також питання виробничого навчання, виробничої практики, виховної роботи, конкурси професійної майстерності.

  Нарада при директору

Нарада для викладачів

Нарада для майстрів виробничого навчання

Нарада методиста з головами методичних комісій

Методичні комісії

Діяльність методичних комісій зосереджена на розробці і схваленні робочої навчально-плануючої документації, внесенні коректив в робочі навчальні програми, виявленні прогалин знань, внесенні коректив і відомостей про нові досягнення техніки, технології, забезпеченні взаємозв’язку професійно – теоретичної  та професійно – практичної підготовки учнів, оновленні та поповненні комплексно – методичного забезпечення предметів і професій, використанні інноваційних педагогічних та виробничих технологій.

В рамках роботи методичних комісій розглядаються і схвалюються переліки пробних кваліфікаційних робіт, тематика дипломних робіт, детальні програми практики. Надається допомога в організації та проведенні відкритих уроків, виховних заходів, тижнів з професій, предметних тижнів, олімпіад, виставок, конкурсів. На засіданнях відбувається знайомство та вивчення законодавчих та нормативних документів, обмін досвідом роботи.

Головами методичних комісій ведуться протоколи засідань та посеместрові звіти про освітню діяльність, в яких відображено методичну тему, над якою працювала методична комісія, шляхи її вирішення та результативність роботи:

 • хто і які впроваджує інноваційні технології;
 • чий досвід вивчався та впроваджувався;
 •  ким і які розроблені методичні розробки, рекомендації,  посібники; 
 • участь у методичних заходах ліцею;
 • підвищення кваліфікації;
 • результати атестації;
 • рівень навчальних досягнень учнів з предметів, тощо.

На основі таких звітів методичним кабінетом проводиться моніторинг діяльності членів методичних комісій за навчальний рік.

В ліцеї працює 5 методичних комісій:

 1. Залізничних професій, голова – Донченко Микола Георгійович
 2. Будівельних професій, голова –Хоменко Олексій Сергійович
 3. Природно-математичного циклу, голова – Кардаш Наталія Олександрівна
 4. Гуманітарна, голова – Бичик Людмила Миколаївна.
 5. Класних керівників, голова – Пузій Любов Кирилівна

Школа молодого майстра виробничого навчання

Значна увага у навчальному закладі приділяється розвитку та удосконаленню педагогічної і професійної майстерності педагогічних працівників. З цією метою організовано Школу молодого майстра виробничого навчання. У Школі молодого майстра навчаються молоді  майстри виробничого навчання, які прийшли після закінчення навчальних закладів та ще не мають певних умінь та навиків з педагогіки, методики, психології. На заняттях Школи розглядаються проблеми професійної етики, вимоги до підготовки і проведення сучасного уроку, планування, ведення навчальної документації, надаються консультації досвідченими педагогами. Молоді педагоги відвідують уроки у наставників. Перед ними виступають досвідчені педагоги, діляться своїм досвідом роботи, дають поради та рекомендації.

Школа  педагогічної майстерності

Школа педагогічної майстерності є однією з форм роботи з підвищення кваліфікації педагогів навчального закладу, формою поширення і впровадження передового педагогічного досвіду кращих колег навчального закладу чи області, а також формування і удосконалення його. 

Важливо велику увагу в ліцеї приділяють і такій формі методичної роботи як взаємовідвідування занять і масових заходів, яка є школою обміну досвідом. Масовість, систематична допомога        молодим та малодосвідченим педагогам, взаємодопомога й творчий підхід до роботи, підвищення педагогічної майстерності, кваліфікації педагогів – основні       переваги       цієї     форми методичної роботи.

Атестація педагогічних працівників

 Велика робота проводилась з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників:

 • в навчальному закладі була створена атестаційна комісія;
 • в педколективі вивчалось «Типове положення про атестацію педпагагічних працівникв»; 
 • розглядались подані заяви та затвердження списків педпрацівників, що атестуються;
 • проводилась індивідуальна робота з метою ознайомлення з вимогами, щодо оформлення атестаційних матеріалів;
 • вивчалась  педагогічна майстерність,  відвідувались  уроки та виховні заходи;
 • був підсумований проведений об’єм роботи за міжатестаційний період та виконані  портфоліо, впроваджуючи досвід Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту;
 • були оформлені  атестаційні  листи;
 • на засіданнях методичних комісій  був презентований досвід роботи;
 • проведене засідання атестаційної комісії по атестації педагогічних працівників.

Педагогічні читання

Вже стало традиційним щорічне проведення в навчальному закладі  педагогічних читань як невід’ємної частини методичної роботи ліцею, згідно з розробленим планом і тематикою, де досвідом своєї роботи діляться викладачі та майстри виробничого навчання.

Метою заходу є удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників, оновлення інформаційного та методичного забезпечення освітнього процесу, впровадження нових технологій, форм і методів професійної підготовки учнів, сприяння творчому та професійному розвитку викладачів, майстрів виробничого навчання, вихователів та керівників гуртків, поширення перспективного досвіду в педагогічній діяльності.

Показові уроки

Згідно розробленого графіка щорічно проводяться показові уроки, які мають певну визначену методичну мету, відвідування яких завершується колективним обговоренням: проводиться їх глибокий самоаналіз та аналіз,  дається оцінка роботи викладача та учнів, формується єдина думка щодо досягнення методичної мети уроку.

Відвідані уроки та позаурочні заходи свідчать про те,  що педагоги уміло проводять мотивацію навчальної діяльності учнів, що сприяє збудженню їх інтересу до обраної професії. Окремі урок та заходи були проведені на високому методичному рівні, з використанням інтерактивних методів навчання, інноваційних передових технологій.

Тижні з професій

Для виявлення та розвитку творчої активності та зацікавленості учнів до обраної професії, збагачення  методичного досвіду викладачів та майстрів виробничого навчання також кожного  року в стінах навчального закладу традиційно проводяться тижні з професій.

Конкурси фахової майстерності

З метою популяризації робітничих професій, поглиблення та удосконалення знань сучасних технологій та обладнання, підготовки випускників до реалізації професійних компетенцій учні систематично беруть участь конкурсах фахової майстерності.

Вивчення передового педагогічного досвіду

Педагогічний досвід – сукупність знань, умінь, здобутих педагогом у процесі навчально-виховної роботи.

Педагогічний досвід викладача є підґрунтям, на якому зростає його педагогічна майстерність. Водночас він є і джерелом розвитку педагогічної науки. Це своєрідний пробний камінь під час експерименту, перевірки істинності теорій, концепцій, прогнозів тощо. Аналіз результатів експериментальної роботи, тобто спеціально організованого педагогічного досвіду, дає змогу довести істинність чи неправомірність теоретичного знання, перевірити оптимальність рішень, вірогідність прогнозів.

Передусім він спрямований на розв’язання актуальних проблем навчально-виховного процесу навчального закладу, зокрема на сучасному етапі – використання комп’ютерної техніки у навчальному процесі, формування правової культури учня, виховання підприємливості молодої людини та ін.      

Для передового педагогічного досвіду характерною є новизна, яка виокремлює його з маси позитивної діяльності педагогів. Досвід можна вважати передовим тільки за умови, що він забезпечує високі результати навчально-виховної діяльності викладача, які мають бути не випадковими, а наслідком застосування продуманої системи навчання й виховання.

Цікаві творчі знахідки досвідчених педагогів ЧПЛЗТ є безцінним педагогічним надбанням колективу та практичною можливістю творчого наслідування досвіду іншими молодими педагогами, що дозволяє розвивати й удосконалювати особисту педагогічну практику.

Інноваційна діяльність педагогічного колективу

Педагогічний колектив працює над підвищенням якості викладання шляхом впровадження сучасних освітніх технологій, зокрема інформаційно-комунікаційних. Щороку організовуються курси підвищення комп’ютерної грамотності, що значно підвищує застосування викладачами та майстрами виробничого навчання інформаційно-комунікаційних технологій. Було організовано та проведено майстер-клас зі створення блогів. Педагоги використовують власні блоги у професійній діяльності: пишуть повідомлення учням, викладають свої методичні розробки, дидактичні матеріали.

Навчальні кабінети та майстерні забезпечені комп’ютерами. Педагоги розробляють презентації до уроків, дидактичні матеріали.

Важливе значення в методичній роботі з педагогічними кадрами навчальний заклад відводить телекомунікаціям: відеоконференціям, вебінарам, он-лайн-нарадам. Ці форми стали невід’ємною частиною дистанційної освіти, презентації результатів професійної діяльності.

Конкуренція на сучасному ринку праці, вимагає від майбутнього робітника, не лише глибоких теоретичних знань, практичних вмінь та навичок, а й швидкої модернізації, креативності, постійного оновлення власного досвіду у виробничій сфері. Саме тому методичним кабінетом забезпечене всебічне вивчення педагогічними працівниками сучасних виробничих технологій та технологічних процесів з метою впровадження їх у навчально -виробничий процес.

Завдяки впровадженню інноваційних технологій, отримуються якісні зміни в змісті професійної освіти, підвищується кваліфікація педагогів, якість професійної підготовки учнів, здійснюється модернізація забезпечення освітнього простору.

З метою поширення досвіду роботи колективу Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту у 2017 році методист взяла участь у регіональному науково-практичному семінарі «Професійний розвиток педагогічних працівників ПТНЗ в умовах євроінтеграції».

Самоосвіта педагогічних працівників

Створення ефективної системи самоосвіти педагогічних працівників – це одне з найголовніших завдань методичної роботи у навчальному закладі. Самоосвіта є основною формою підвищення педагогічної компетентності, яка складається з удосконалення знань та узагальнення педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої самоосвітньої роботи. Шляхом досконалої організації самоосвітньої діяльності постійно удосконалюється професійна майстерність викладача і, як наслідок, формується авторитет педагога серед учнів, батьків, колег. Творчо працюючий педагог сам створює свій особистий імідж.

З метою організації самоосвіти кожному педагогічному працівнику пропонується скласти індивідуальний план самоосвіти зі своєї методичної проблеми. Звертається увага педпрацівників на те, що, заповнюючи теку самоосвіти, вони повинні зрозуміти, що це потрібно не будь-кому, а саме їм. Завдяки цьому вони бачать свій розвиток, тому підходять до цього процесу виважено та з відповідальністю.

Для забезпечення права педагогічних працівників на підвищення кваліфікації у навчальному закладі складено перспективний план курсової перепідготовки викладачів та стажування майстрів виробничого навчання. На його основі на навчальний рік складається план курсової перепідготовки та стажування.

Всі події, що відбуваються у навчальному закладі, методичні матеріали, планування всієї методичної служби висвітлюються на сайті навчального закладу http://chplzt.open.net.ua/ .

Результатом,  методичним продуктом роботи з педагогічними працівниками є матеріали їхнього педагогічного досвіду з конкретної проблеми (методичні розробки, портфоліо, доповіді, посібники).  Якщо проаналізувати якість матеріалів педагогічного досвіду в методичному кабінеті, то можна зробити висновок: вони не завжди відповідають вимогам, оскільки  за своєю суттю не є чимось новим, не відрізняються  від масового, не знаходять застосування в практиці роботи, не  мають перспективи для подальшого поширення, часто становлять хаотичне нагромадження інформації абстрактного, безсистемного характеру.

Специфіка освіти як елемента соціальної сфери полягає у випереджаючому характері його змін. У силу цього професійні проблеми викладачів не можуть бути розглянуті у відриві від тих перетворень, які відбуваються нині в суспільстві, в освіті. Як показує історичний досвід, інноваційні процеси – необхідна й обов’язкова умова розвитку як педагогічної науки, так педагогічної практики. У зв’язку з цим процес підготовки майбутнього викладача має бути спрямований на підготовку педагога, здатного до творчості, що володіє сучасними педагогічними технологіями.

Практика впровадження різноманітних форм методичної роботи показує, що саме у творчих педагогів, які використовують у своїй роботі досягнення науки і передовий досвід, як результат – їх особисті досягнення та високі показники у теоретичному та професійному навчанні учнів.

Отже, зміни, що відбуваються в економіці та суспільному житті України вимагають більш якісної підготовки учнів, яка значною мірою залежить від ефективності навчання, тому на перший план виступає активізація пізнавальної діяльності учнів, впровадження в процес викладання сучасних педагогічних і виробничих технологій.

Поставлена задача передбачає роботу над педагогічним проектуванням процесу навчання, оволодінням викладачами та майстрами виробничого навчання інноваційними формами й методами навчання, вирішенням питань комплексно-методичного забезпечення предметів та професій, змістовністю виховної роботи, професійною спрямованістю процесу навчання. Реалізація поставлених цілей передбачає і удосконалення педагогічної майстерності та творчості викладача та майстра виробничого навчання, підвищення їх методичного рівня.

Від так центром усієї методичної роботи в ліцеї є методична служба – основний компонент підвищення професійної кваліфікації усього складу педагогічних працівників, важлива ланка в системі їх безперервної освіти та самоосвіти, один із засобів управління освітнім процесом.

Шляхи удосконалення методичної роботи в ліцеї:

Одним із показників позитивного ставлення викладачів і майстрів виробничого навчання Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту до методичної роботи є активна участь у різноманітних оглядах, конкурсах:

 • Обласний конкурс “Методичний Олімп“.
 • Обласний конкурс «Зірка профтехосвіти».
 • Обласний конкурс «Викладач року» (номінація – Інформатика).

Їх результативність свідчить про те, як розвивається творчий потенціал педагогів, підвищується професійна майстерність, направлена перш за все на підготовку сучасного кваліфікованого робітника і формування духовно розвиненої особистості.

Методична служба Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту на чолі з Корж Наталією Миколаївною бачить своє завдання в тому, щоб допомагати найкращим серед людей ставати найкращими серед педагогів.