Метою методичної роботи в Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспорту є підвищення професійної компетентності та методичної майстерності педагога, що, в свою чергу, спонукає кожного з них до роботи над вдосконаленням свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу творчими знахідками; дає можливість молодому педагогу вчитися педагогічній майстерності у старших і більш досвідчених колег; забезпечує підтримання у педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

Для здійснення методичної роботи в ліцеї працює методичний кабінет, в якому створені всі умови для індивідуальної та колективної форм роботи. В нашому ліцеї методичний кабінет – це консультативний та інформаційний центр. Перш за все, тут зібрана та систематизована документація різних напрямів роботи. Вона знаходиться в тематичних папках, на динамічних стендах із змінною інформацією, в базі даних комп’ютера. Створена картотека методичної літератури.

Очолює методичну службу у Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспорту Корж Наталія Миколаївна з 2009 року, спеціаліст вищоі категорії, стаж педагогічної діяльності – 18 років.

Головне завдання методичного кабінету, на думку Корж Н.М., полягає в тому, щоб побачити, осмислити і підтримати все прогресивне, що з’являється у роботі викладачів, майстрів виробничого навчання і зробити кабінет центром узагальнення передового досвіду творчо працюючих педагогів. У кабінеті сконцентровано нормативно – плануючу документацію, методичну, навчальну, наукову і довідкову літературу; створено картотеку передового педагогічного та виробничого досвіду, напрацьовано багато методичних порад щодо планування та підготовки до уроку, організації самоосвіти, тощо.

Методичний кабінет оснащений комп’ютером, принтером, сканером, мультимедійним проектором, є веб-камера для скайп-спілкування. Для ефективної роботи методичної служби здійснено підключення до мережі Інтернет, що дозволяє працювати з електронною поштою, здійснювати пошук нормативно-правових документів, інформаційних даних, поповнювати інформацією ліцейний веб-сайт http://chplzt.cn.ua/, тобто використовувати всі можливості мережі Інтернет.

Методичний кабінет має свою електронну скриньку metodcab5@gmail.com.  

У 2015 році методистом Корж Н.М. створено та поповнюється інформацією відповідно до роздлів блог методиста  ЧПЛЗТ https://chplzt.blogspot.com/.

В методичному кабінеті ліцею зібрані нормативні документи, згідно з якими здійснюється методична робота: Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про методичну роботу в ПТНЗ», «Типове положення про атестацію педагогічних працівників», «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006р. за № 419» тощо.

Діяльність методичного кабінету щороку планується на діагностичній основі, ставляться завдання щодо роботи над вирішенням єдиної методичної проблеми «Впровадження сучасних технологій як засобу підвищення якості знань і вмінь учнів». Така організація роботи на діагностичній основі дає змогу виявити прогалини у роботі з педагогами і водночас визначити сильні сторони майстра виробничого навчання або викладача, накреслити шляхи їх зміцнення і розвитку. Структура методичної роботи включає взаємопов’язані та взаємодіючі елементи, що відповідають меті та завданням, які стоять перед навчальним закладом та втілюються у різних формах, методах і засобах. Форми організації методичної роботи в навчальному закладі досить динамічні. Загалом проводять її в індивідуальній, груповій і масовій формах.

Методистом Корж Н.М. створені тематичні папки:

 • Зразки плануючої документації;
 • Методична рада ЧПЛЗТ;
 • Діагностування діяльності педагогів ЧПЛЗТ;
 • Нормативні документи;
 • Атестація педагогічних працівників;
 • Школи молодого майстра в/н;
 • Школа передового педагічного досвіду;
 • Організація вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду;
 •  Написання та оформлення методичних розробок;
 • Інноваційні технології в діяльності ЧПЛЗТ;
 • Сучасний урок теоретичного навчання;
 • Сучасний урок виробничого навчання;
 • Самоосвітня діяльність педагогічних працівників;
 • Колективні форми методичної роботи;
 • Індивідуальні форми методичної роботи.

З метою популяризації передового педагогічного досвіду педагогічних працівників ліцею, підготовки їх до атестації, висвітлення організації
методичної роботи в ліцеї та демонстрації іміджу навчального закладу, підготовлені сучасні інформаційно – методичні стенди.

Розроблені методичні рекомендації для педагогічних працівників для підготовки до показових уроків, написання методичних розробок., по впровадженню інноваційних технологій в освітній процес навчального закладу.

З даними методичними рекомендаціями Корж Н.М. виступала на засіданнях педагогічних рад, інструктивно-методичних нарад, методичних комісій.

Методичні комісії вивчають питання, які сприяють підвищенню теоретичної підготовки майстрів виробничого навчання та викладачів, забезпечують інформацією про досягнення сучасної педагогічної науки, виробничої практики, передового педагогічного та виробничого досвіду.

Значний практичний ефект дають нетрадиційні форми проведення засідань методичних комісій: круглі столи, проблемні семінари, практикуми, тренінги. Тематика і вибір форми роботи визначається за пропозиціями викладачів і майстрів в/н, а координує їх діяльність методист. Так, у формі проблемного семінару пройшли засідання методичних комісій для підготовки до педагогічної ради «Готовність педпрацівників ліцею до інноваційної діяльності» (2015 р.)

Одним із пріоритетних методичних напрямів у діяльності Корж Н.М. є робота з молодими спеціалістами. Більшість молодих майстрів – це колишні випускники ліцею, які, безумовно, потребують додаткової уваги і допомоги. В ліцеї працює Школа молодого майстра, в якій педагоги – початківці одержують практичну допомогу від методиста, старших майстрів та досвідчених наставників (за кожним молодим та малодосвідченим майстром виробничого навчання наказом по ліцею закріплений наставник). Заняття Школи молодого майстра сплановані методичного службою ліцею так, щоб її учасники осягали педагогічну науку, тому що, нажаль, не всі з них мають педагогічну освіту, та вдосконалювали професійну майстерність.

Основна увага в роботі з малодосвідченими майстрами в/н приділяється організації і методиці проведення уроків виробничого навчання. Як показав аналіз анкетування, основні утруднення стосуються структури уроку, вибору оптимальних форм і методів на всіх його етапах.

Важливе місце в роботі методичного кабінету відведено вивченню, узагальненню і впровадженню передового педагогічного досвіду. Кабінет містить теоретичний матеріал з цього питання, папки з кращими набутками педагогів ліцею.

Кінцевим результатом даної роботи є обговорення передового досвіду педпрацівника на засіданні педагогічної ради та оформлення методичного вісника для впровадження досвіду роботи в педагогічну практику.

Методичний кабінет забезпечує методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних загальноліцейних методичних заходів. На базі методичного кабінету проходять засідання методичних рад,  інструктивно – методичні наради, засідання методичних комісій, Школа молодого майстра виробничого навчання, Школа передового педагогічного досвіду, огляди – конкурси виставки методичних напрацювань педагогів, здійснює роботу атестаційна комісії, педагогічні читання, семінари, тренінги, тощо.

Взагалі, як показує досвід, значний практичний ефект дають такі нетрадиційні форми методичної роботи, які містять у собі елементи гри, де педагог опиняється у ролі учня. Наприклад педагогічний тренінг «Педагог. Професія чи стиль життя?»

Всі методичні заходи, що проходять в навчальному закладі висвітлюються у соціальній мережі Facebook, на сторінці ЧПЛЗТ https://www.facebook.com/chplzt5/?modal=admin_todo_tour

Напрацювання педагогічних працівників систематизовано та зібрано в методичному кабінеті ліцею відповідно до методичних комісій.

Практика впровадження різноманітних форм методичної роботи показує, що саме у творчих педагогів, які використовують у своїй роботі досягнення науки і передовий досвід, як результат – їх особисті досягнення та високі показники у теоретичному та професійному навчанні учнів.

Отже, методич  на робота у навчальному закладі спрямована на:

 • формування професійної компетентності;
 • залучення дослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних технологій в освітній процес;
 • збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу;
 • вироблення інноваційного стилю діяльності.