Правила прийому

до  Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту на 2023 рік

І. Загальна частина

1.1. До Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту (далі – ліцей) приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.2. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом громадян до ліцею здійснюється для здобуття професій за  освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.4. Прийом  громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

1.5. Прийом громадян понад державне/регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення ліцею;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.4. Правила прийому до ліцею доводяться до відома вступників через сайт ліцею, інформаційні стенди, засоби масової інформації і обумовлюють:

 • перелік професій відповідно до ліцензії  (Додаток 1);
 • вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (Додаток 1);
 • проєктні обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями, форму навчання (Додаток1);
 • обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показаннями  відповідно до законодавства (Додаток 2);
 • порядок роботи приймальної комісії (Додаток 3);
 • наявність місць у гуртожитку та умови їх надання (Додаток 4);
 • порядок проходження медичного огляду вступників до ліцею (Додаток 5).

Прийом громадян для здобуття первинної професійної підготовки з конкретних професій здійснюється з 01 червня до 25 серпня 2023 року.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ліцею, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, до якої додають:

 • документ про освіту;
 • довідка з місця проживання та про склад сім’ї;
 • характеристика з місця навчання;
 • медичну довідку за формою 086-о, установленою чинним законодавством;
 • форма № 25-юм ( для юнаків , які вступають на базі базової середньої освіти);
 • 6 фотокарток розміром 3×4 см( кольорові);
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в ліцей (за наявності).

3.2. Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус.

3.3. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

IV. Умови прийому

4.1. Прийом до ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

 • за результатами співбесіди з урахуванням  результатів середнього бала свідоцтв про базову середню освіту або повну загальну середню освіту.
 • за результатами тестування, про що вступники своєчасно попереджаються.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або професійно-технічне навчання може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь і навичок, відповідно до ст.14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту».

4.4. Особи, які без поважних причин не з`явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

4.5. Прийом слухачів із числа  незайнятого населення здійснюється на основі договору між Центром зайнятості та ліцеєм.

         Слухачі із числа працюючого населення мають змогу звернутися із заявою на ім’я директора ліцею про бажання отримати робітничу професію  (перепідготовка, підвищення кваліфікації). На підставі заяви, розглянутої директором, укладається договір на підготовку між фізичною особою та ліцеєм.

         Також підприємство (юридична особа) має право звернутися офіційним листом на ім’я директора ліцею з проханням провести навчання для своїх співробітників. На основі звернення юридичної особи укладається договір про надання освітньої послуги між юридичною особою та ліцеєм.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним та/або регіональним  замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово   зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники закладів загальної середньої освіти, які мають свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою;
 • випускники закладів загальної середньої освіти, які мають свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою;
 • особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

 5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до закладу професійної (професійно-технічної) освіти за обраною формою здобуття освіти.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до ліцею здійснюється наказом директора, підписаним не пізніше ніж за 5 днів до початку навчального року.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ліцею може супроводжуватись укладанням договору між закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і вступником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

 5.7. Зарахування до ліцею на первинну професійну підготовку за рахунок видатків бюджету м. Чернігова на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах  регіонального  замовлення та державного бюджету на надання послуг з підготовки кваліфікованих робітників за професіями загальнодержавного значення здійснюється в межах затвердженого регіонального та державного замовлення.

5.8. Зарахування до ліцею здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

VI. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного та/або регіонального замовлення на прийом з окремих професій ліцей може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань зберігаються протягом 1 року, а потім знищуються про що складається відповідний акт.