1. Загальні положення

1.1.  ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ (далі – професійний ліцей) є підпорядкованим Міністерству освіти і науки України державним професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійно-технічної та повної загальної середньої освіти.

Професійний ліцей здійснює первинну професійну підготовку робітників високого рівня кваліфікації з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної середньої освіти, а також професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

Повне найменування українською мовою: ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Скорочене найменування українською мовою: ЧПЛЗТ.

1.2.   26 грудня 1922 року відкрита Чернігівська слюсарно-ковальська школа «Юний пролетарій», яка рішенням Київського обласного управління трудових резервів в 1932 році перейменовано на Чернігівську школу фабрично-заводського навчання, що рішенням Верховної Ради Української РСР в жовтні 1940 року реорганізована в Чернігівське залізничне училище № 1.

Відповідно до наказу Київського обласного Управління трудових резервів від 08.09.1955 № 379 Чернігівське залізничне училище № 1 реорганізовано в Чернігівське технічне училище № 8, яке згідно із наказом Київського міжобласного управління професійно-технічної освіти від 26.04.1963 № 122 перейменовано в Міське професійно-технічне училище № 18 м. Чернігова, що наказом Київського міжобласного управління професійно-технічної освіти від 26.04.1969 № 10 Міське професійно-технічне училище № 18 м. Чернігова перейменовано в Чернігівське міське професійно-технічне училище № 5.

Згідно із наказом Чернігівського обласного управління професійно-технічної освіти від 14.08.1984 № 96 Чернігівське міське професійно-технічне училище № 5 перейменовано в Чернігівське середнє професійно-технічне училище № 5, яке рішенням управління народної освіти Чернігівської обласної державної адміністрації в 1993 році перейменовано в Професійно-технічне училище № 5 м. Чернігова.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.12.2002 № 725 «Про вдосконалення мережі професійно-технічних навчальних закладів Чернігівської області» Професійно-технічне училище № 5 м. Чернігова реорганізовано шляхом зміни типу та йому встановлено повне найменування: ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ.

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ є правонаступником прав та обов’язків професійно-технічного училища № 5 м. Чернігова.

Професійний ліцей утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законодавством, що регулює діяльність відповідного неприбуткового закладу (організації).

1.3.  Розпорядженням Чернігівської міської ради від 24 грудня 2015 року № 308-р «Про перейменування вулиць міста» назва вулиці Комсомольської перейменована на вулицю Реміснича, тому місцезнаходження  професійного ліцею: Україна, 14000, м. Чернігів, вулиця Реміснича, 56.

1.4.  Головним завданням професійного ліцею є забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках.

1.5.  Основними повноваженнями і напрямами діяльності професійного ліцею є:

а) організація навчально-виховного процесу, вибір форм та методів навчання;

б) навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;

в) розробка робочих навчальних планів з професій і робочих навчальних програм з навчальних предметів на основі типових навчальних планів і типових навчальних програм, визначення регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти, які затверджуються в установленому порядку;

г) розробка правил прийому учнів, слухачів до професійного ліцею на основі типових правил прийому;

ґ) формування разом з органом управління професійно-технічною освітою планів прийому учнів, слухачів з урахуванням державного замовлення та/або регіонального замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійно-технічній освіті і замовлень підприємств, установ, організацій;

д) організація харчування учнів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, дітей-інвалідів/інвалідів І-ІІІ групи та дітей із сімей, які отримають допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

е) атестація педагогічних працівників;

є) організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;

ж) здійснення професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації працюючих робітників та незайнятого населення;

з) організація виробничого навчання учнів, слухачів на підприємствах, в установах, організаціях;

и) забезпечення заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів, слухачів, працівників;

і) матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу;

ї) визначення структури і штатного розпису професійного ліцею з урахуванням встановленого фонду заробітної плати;

й) забезпечення якості професійного навчання та виховання учнів, слухачів;

к) видача документів про освіту встановленого зразка.

1.6.  Професійний ліцей надає платні освітні та інші послуги, визначені професійним ліцеєм відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796, та пов’язані з його основною статутною діяльністю, у тому числі за видами економічної діяльності згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності».

1.7.  Професійний ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Указами Президента України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. № 1240, Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. № 956, Порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 р. № 992, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 р. за № 711/12585, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

1.8.  Статут професійного ліцею розроблено відповідно до вимог законодавчих і нормативно-правових актів, зазначених у пункті 1.7 розділу 1 цього Статуту і вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Кодексу законів про працю України, інших актів законодавства та погоджено на загальних зборах колективу професійного ліцею.

1.9.  Міністерство освіти і науки України, місцевий орган управління професійно-технічною освітою відповідно до повноважень, визначених актами законодавства, здійснюють контроль за дотриманням вимог законодавства і Статуту та приймають відповідні рішення в разі їх порушень.

Трудовий розпорядок у професійному ліцеї визначається правилами внутрішнього розпорядку, розробленими відповідно до законодавства, та затверджується в установленому порядку.

2. Цивільна правоздатність

2.1.  Цивільні права та обов’язки професійного ліцею виникають з моменту його створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

2.2.  Професійний ліцей є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, штамп, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

2.3.  Професійний ліцей несе відповідальність перед особою, державою, суспільством за виконання функцій і завдань, що покладені на нього, життя і здоров’я учнів, працівників навчального закладу під час навчально-виробничого та навчально-виховного процесу, за порушення їх прав та інше, що передбачено законодавством.

2.4.  Професійний ліцей може мати філії, відділення, навчально-виробничі, соціально-культурні, спортивно-оздоровчі, інші підрозділи та утворювати в установленому порядку разом з вищими навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями навчально-виробничі комплекси, входити до асоціацій та інших об’єднань юридичних осіб.

2.5.  Професійний ліцей здійснює освітню діяльність у сфері професійно-технічної освіти, пов’язану з підготовкою кваліфікованих робітників та наданням інших освітніх послуг, після отримання ліцензії. Ліцензія на провадження освітньої діяльності закладів освіти видається на підставі виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187.

2.6.  З метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-побутової бази, забезпечення професійно-практичної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, учнів, слухачів, професійний ліцей має право укладати договори, у тому числі із підприємствами, установами, організаціями та іншими суб’єктами господарювання.

3. Навчально-виробничий процес

3.1.  Навчально-виробничий процес у професійному ліцеї – це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів та встановлених вимог.

Навчально-виробничий процес у професійному ліцеї ґрунтується на принципах гуманістичної особистісно орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських, релігійних об’єднань, спільній діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів, батьків, колективів підприємств, установ та організацій і може включати природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загальнотехнічну, професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку, а також виховну роботу з учнями, слухачами.

3.2.  Навчально-виробничий процес у професійному ліцеї здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів, зазначених у пунктах 1.6, 1.7 розділу 1 Статуту.

3.3.  Первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації осіб за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» здійснюється за професіями, визначеними професійним ліцеєм згідно з Державним переліком професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. № 1117, Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор  професій» та відповідно до отриманих ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг.

3.4.  Зміст навчально-виробничого процесу та термін навчання в професійному ліцеї визначаються робочими навчальними планами і програмами, які розроблені професійним ліцеєм спільно з підприємствами-замовниками на основі типових навчальних планів і програм, а також вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1135.

3.5.  Здобуття професійно-технічної освіти в професійному ліцеї здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.

Професійний ліцей самостійно обирає форми та методи організації навчально-виробничого процесу, а педагогічні працівники самостійно, з урахуванням основ педагогіки, визначають засоби і методи навчання та виховання учнів, слухачів.

Усі форми професійно-практичної підготовки учнів, слухачів професійного ліцею здійснюються у тісному поєднанні з виготовленням корисної продукції, товарів широкого вжитку, наданням послуг, що оплачуються згідно із законодавством.

3.6.  Учні, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно зі здобуттям професії здобувати повну загальну середню освіту в професійному ліцеї або в іншому навчальному закладі.

Учні, які за станом здоров’я, сімейними обставинами, а також з інших поважних причин не можуть одночасно із набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають базової загальної середньої освіти, а також ті, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати лише робітничу кваліфікацію з урахуванням медичних показань і протипоказань для наступної трудової діяльності. Обрання форм і методів професійної підготовки проводиться згідно з висновками спеціалістів медико-соціальної експертної комісії.

В професійному ліцеї може здійснюватись допрофесійна підготовка учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Учні середньої загальноосвітньої школи, починаючи з 9 класу, можуть поєднувати здобуття загальної середньої освіти з допрофесійною підготовкою у професійному ліцеї, відповідно до договорів, укладених із загальноосвітніми навчальними закладами.

3.7.  Прийом громадян на навчання до професійного ліцею на підготовку робітничих кадрів здійснюється згідно з правилами прийому, розробленими професійним ліцеєм на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 р. за № 823/23355, відповідно до вимог державного замовлення та/або регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та договорів із юридичними і фізичними особами в межах ліцензованого обсягу.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

3.8.  Навчальний рік в професійному ліцеї розпочинається 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами на рік.

Для деяких категорій учнів, слухачів, а також під час організації перепідготовки робітників і підвищення їх кваліфікації, заняття розпочинаються з урахуванням укомплектування навчальних груп, або в терміни, погоджені із замовниками кадрів.

Відповідно до вимог типових навчальних планів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти для учнів професійного ліцею, тривалість навчання яких перевищує 10 місяців, встановлюютьсящорічні канікули загальною тривалістю 11 тижнів (як правило, 2 – у зимовий та 9– у літній періоди), для учнів, слухачів, які навчаються 10 місяців, встановлюються канікули 2 тижні – у зимовий період.

3.9.  Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

а) академічна година тривалістю 45 хвилин;

б) урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

в) навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

г) навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

ґ) навчальний семестр, тривалість якого визначається навчальним планом;

д) навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учнів, слухачів у період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється в залежності від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

3.10.  Навчальні групи теоретичної підготовки в професійному ліцеї комплектуються чисельністю не більше як 30 осіб.

Виробниче навчання проводиться у навчальних групах чисельністю не менше як 12 осіб.

У разі організації професійної підготовки, професійно-технічного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників понад державне замовлення, що здійснюється за договорами з юридичними та фізичними особами, професійний ліцей може за погодженням із замовником робітничих кадрів встановлювати чисельність учнів, слухачів у навчальних групах, нижчу за нормативну.

3.11.  Визначення навчальних досягнень учнів, слухачів професійного ліцею здійснюється за критеріями 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах та заносяться до журналів обліку теоретичного і виробничого навчання.

Відвідування занять у професійному ліцеї учнями, слухачами є обов’язковим.

3.12.  Перелік форм контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів та критерії їх кваліфікаційної атестації встановлюються робочими навчальними планами.

З метою визначення рівня професійної підготовленості учнів, слухачів на окремих етапах професійно-практичної підготовки проводиться проміжна кваліфікаційна атестація, за наслідками якої присвоюється відповідна робітнича кваліфікація (розряд, клас, категорія).

3.13.  Навчання в професійному ліцеї завершується державною кваліфікаційною атестацією. Державна кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від 31.12.1998 № 201/469, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України1 березня 1999 р. за № 124/3417,та Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. № 956.

До складання державної кваліфікаційної атестації допускаються учні, слухачі, які опанували повний курс професійно-технічного навчання і мають навчальні досягнення не нижче 4 балів з професійно-практичної підготовки та усіх навчальних предметів, що входять у додаток до диплома (свідоцтва) кваліфікованого робітника.

3.14.  Випускникам, які завершили навчання на другому ступені професійно-технічної освіти, успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідної кваліфікації (розряду, класу, категорії) і видається диплом, зразок якого затверджуються Кабінетом Міністрів України.

3.15.  Диплом кваліфікованого робітника з відзнакою видається випускникам професійного ліцею, які мають не менше 75 відсотків навчальних досягнень високого (IV) рівня (10, 11, 12 балів) з усіх предметів та професійно-практичної підготовки, а з решти предметів, що входять у додаток до диплома, достатнього (III) рівня (не нижче 8 балів) і за результатами державної кваліфікаційної атестації мають високий (IV) рівень (10, 11, 12 балів) та зразкову поведінку.

3.16.  Учням, слухачам, які не завершили повного курсу навчання в професійному ліцеї, але за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, одержують свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Особам, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка встановленого зразка.

3.17.  Випускникам, які навчалися з професій, пов’язаних з роботами на об’єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених державних органів, разом з дипломом видається посвідчення про допуск до роботи на цих об’єктах.

3.18.  Випускникам професійного ліцею, які здобули повну загальну середню освіту, видається документ державного зразка про отримання повної загальної середньої освіти.

За зразкове ставлення до навчання й виняткові його результати випускник професійного ліцею, який здобув повну загальну середню освіту, може бути нагороджений золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» в порядку, передбаченому Положенням про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

3.19.  Річне оцінювання та державна підсумкова атестація учнів із загальноосвітніх предметів проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014          № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 р. за №157/26602, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 р. за № 924/27369.

Особам, які навчалися у групах зі здобуттям повної загальної середньої освіти, але не завершили повного курсу навчання, видається довідка (табель) про навчальні досягнення із загальноосвітніх предметів встановленого зразка.

3.20.  Методичне забезпечення навчального процесу в професійному ліцеї здійснює методична служба, яка включає педагогічну та навчально-методичну ради, предметні, циклові, методичні комісії та інші об’єднання педагогічних працівників.

3.21.  Мова навчання в професійному ліцеї визначається відповідно до вимог Конституції України, законодавства України про мови.

4. Статус учнів, слухачів

4.1.  Учні професійного ліцею – це випускники основної чи старшої загальноосвітньої школи, зараховані до професійного ліцею на навчання за програмами первинної професійної підготовки.

4.2.  Слухачі професійного ліцею – це особи, зараховані до професійного ліцею на навчання за програмами професійно-технічного навчання, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.

4.3.  Права і обов’язки учнів, слухачів професійного ліцею визначаються законодавством та цим Статутом.

4.4.  Учні, слухачі професійного ліцею мають право на:

а) належні умови навчання за обраною професією;

б) матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України;

в) навчання професії за індивідуальною програмою;

г) безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами професійного ліцею;

ґ)  матеріальну допомогу;

д) оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно із законодавством;

е) безоплатні медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;

є) щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;

ж) безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, що не дає змоги продовжувати навчання за обраною професією;

з) додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

и) продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до укладеного з професійним ліцеєм договору, у тому числі і на контрактній основі;

і) направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;

ї) участь у дослідно-експериментальній діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

й) особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні і вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, дослідно-експерементальної роботи, одержання стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

к) участь в об’єднаннях громадян;

л) безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

м) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь та гідність.

Органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати харчування та пільговий проїзд учнів до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, та передбачати на це  відповідні видатки з місцевих бюджетів.

4.5.  Відволікання учнів, слухачів професійного ліцею за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених законодавством.

4.6.  Учні, слухачі професійного ліцею зобов’язані:

а) дотримуватись законодавства України, моральних та етичних норм;

б) виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь, навичок;

в) систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний та громадянський рівень;

г) відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;

ґ) додержуватись вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку  професійного ліцею;

д) виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, що регулюють працю робітників відповідних підприємств, установ, організацій;

е) дотримуватись правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного навчання і виробничої практики;

є)  дбайливо ставитись до обладнання, засобів навчання та інвентарю, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі.

4.7.  Збитки, навмисно заподіяні учнями, слухачами професійного ліцею установі, організації, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства.

4.8.  За невиконання обов’язків і систематичне порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку професійного ліцею, незадовільну успішність до учня, слухача застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з професійного ліцею. Заходи впливу до учня, слухача  професійного ліцею застосовуються на підставі подання класного керівника, викладача, майстра виробничого навчання або інших педагогічних працівників та оформлюються наказом керівника  професійного ліцею.

Порядок застосування заходів впливу до учнів, слухачів професійного ліцею визначається Статутом та правилами внутрішнього розпорядку.

4.9.  Учень, слухач може бути відрахований з професійного ліцею за:

а) власним бажанням;

б) незадовільні успішність, поведінку;

в) невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;

г) вироком суду, що набрав законної сили;

ґ) грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку професійного ліцею;

д) станом здоров’я;

е) переведенням, за його згодою, в інший навчальний заклад.

Учень, слухач при відрахуванні з професійного ліцею може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.

4.10.  За досягнення високих результатів у навчанні та в оволодінні професією, спеціальністю, за активну участь у виробничій діяльності та за інші досягнення застосовуються форми морального та матеріального заохочення учнів, слухачів: подяка, грамота, почесна грамота, нагородження цінним подарунком, занесення на дошку пошани, преміювання.

Для матеріального заохочення учнів, слухачів у професійному ліцеї створюються в установленому порядку фонди матеріального заохочення, які формуються за рахунок доходів від виробничої діяльності та залучення коштів підприємств, установ, організацій, громадян.

4.11.  Час навчання у професійному ліцеї зараховується до загального трудового стажу учня, слухача. Випускникам професійного ліцею денної форми навчання, які навчалися 10 і більше місяців, надається оплачувана відпустка підприємством, установою, організацією протягом перших трьох місяців роботи в ньому. Тривалість щорічної основної відпустки випускників віком до 18-ти років становить 31 календарний день, випускників віком понад 18 років – відповідно до встановленої на підприємстві для робітників відповідної професії, спеціальності, посади.

4.12.  Випускникам, які навчалися за денною формою навчання менш ніж 10 місяців, час навчання зараховується до трудового стажу, що дає право на щорічну основну відпустку.

Випускникам, які навчалися за державним замовленням, держава гарантує надання першого робочого місця відповідно до одержаної професії згідно із законодавством.

Інші питання соціального захисту учнів, слухачів професійного ліцею регулюються законодавством.

4.13.  Учню професійного ліцею видається учнівський квиток встановленого зразка.

5. Педагогічні працівники

5.1.  Перелік посад педагогічних працівників  професійного ліцею, їх права, обов’язки, відповідальність та соціальні гарантії визначаються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. № 1240, та іншими нормативно-правовими актами.

5.2.  Педагогічною діяльністю у професійному ліцеї займаються особи, які мають відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан яких дає змогу виконувати обов’язки педагогічного працівника. До педагогічних відносяться працівники, визначені законодавством.

На посади педагогічних працівників професійного ліцею можуть призначатися фахівці виробництва, сфери послуг, які мають вищу освіту і здобули відповідну професійно-педагогічну підготовку.

Вимоги до педагогічних працівників професійного ліцею визначаються кваліфікаційними характеристиками, що затверджуються в установленому порядку.

5.3.  Для визначення відповідності педагогічного працівника професійного ліцею займаній посаді, рівня його кваліфікації проводиться атестація. Періодичність обов’язкової атестації та порядок її проведення встановлюються Міністерством освіти і науки України.

Рішення атестаційної комісії є підставою для  присвоєння педагогічному працівникові відповідної категорії або звільнення його з роботи в порядку, передбаченому законодавством.

5.4.  Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників  професійного ліцею директор, у порядку визначеному законодавством.

5.5.  Педагогічні працівники професійного ліцею мають право на:

а) належні умови та оплату праці відповідно до її кількості та якості, кінцевих результатів та законодавства;

б) щорічну основну відпустку тривалістю не менше 42 календарних днів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;

в) пенсію за вислугу років за наявності стажу безперервної педагогічної роботи згідно із законодавством;

г) забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;

ґ) користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою базою професійного ліцею відповідно до його призначення;

д) підвищення кваліфікації, стажування та перепідготовку;

е) захист професійної честі та гідності;

є) участь у громадському самоврядуванні, обговоренні основних питань діяльності професійного ліцею, а також його структурних підрозділів і внесення пропозицій адміністрації професійного ліцею;

ж) захист персональних даних.

5.6.  Працівники професійного ліцею зобов’язані:

а) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

б) особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;

в) сприяти зростанню престижу  професійного ліцею;

г) дбайливо ставитись до майна  професійного ліцею;

ґ) дотримуватись вимог охорони праці та виробничої санітарії;

д) на високому рівні здійснювати свою професійну діяльність, забезпечувати умови для виконання учнями, слухачами  навчальних планів і програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвитку здібностей учнів;

е) додержуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня, слухача;

є) виконувати вимоги Статуту та правила внутрішнього розпорядку.

5.7.  Педагогічні працівники  професійного ліцею несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність відповідно до законодавства.

6. Загальне управління

6.1.  Професійний ліцей належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України, місцевого органу управління професійно-технічною освітою відповідно до повноважень, визначених нормативно-правовими актами.

6.2.  Керівництво діяльністю професійного ліцею здійснює директор, який призначається на посаду Міністерством освіти і науки України за результатами конкурсу шляхом укладення з ним контракту у відповідності до законодавства.

Директор професійного ліцею проходить атестацію в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Контракт з директором професійного ліцею може бути розірваний на підставах, установлених законодавством, а також передбачених у контракті.

При розірванні контракту на підставах, встановлених у контракті, звільнення провадиться згідно з пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці директора.

Спори між сторонами контракту розглядаються у порядку, встановленому законодавством України.

6.3. Директор професійного ліцею:

а) організовує навчально-виробничий, навчально-виховний процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників;

б) діє від імені професійного ліцею;

в) у встановленому порядку персонально відповідає за результати діяльності професійного ліцею;

г) приймає на посади та звільняє з посад працівників професійного ліцею, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов’язки, формує педагогічний колектив;

ґ) створює необхідні умови для методичної та творчої роботи педагогічних працівників, навчання учнів і слухачів, використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;

д) видає в межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, учнів і слухачів професійного ліцею та застосовує передбачені законодавством стягнення;

е) затверджує в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис та чисельність працівників професійного ліцею;

є) встановлює премії, доплати, надбавки до посадових окладів і ставок заробітної плати та інше матеріальне заохочення працівникам професійного ліцею за конкретні результати праці;

ж) забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і виховання;

з) разом із замовниками робітничих кадрів забезпечує учнів, слухачів під час виробничого навчання та виробничої практики на виробництві спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту;

и) забезпечує збереження та ефективне використання за призначенням  закріпленого за професійним ліцеєм майна відповідно до законодавства.

Органи управління професійно-технічною освітою можуть делегувати директору професійного ліцею інші повноваження, що визначаються контрактом.

Директор професійного ліцею щорічно звітує перед загальними зборами колективу професійного ліцею.

6.4.  Вищим колегіальним органом громадського самоврядування  професійного ліцею є загальні збори колективу професійного ліцею, які правомочні приймати рішення у межах своїх повноважень за участю не менше як двох третин від кількості працівників. Загальні збори колективу  професійного ліцею скликаються не менше одного разу на рік.

6.5.  Загальні збори колективу професійного ліцею уповноважені:

а) погоджувати Статут професійного ліцею та вносити пропозиції щодо змін та доповнень до нього;

б) брати участь у визначенні основних напрямів діяльності та розвитку  професійного ліцею, підвищення якості і ефективності підготовки робітничих кадрів, залучення додаткових коштів на зміцнення матеріально-технічної бази  професійного ліцею;

в) вносити пропозиції щодо кандидатур на посаду директора  професійного ліцею;

г) вносити пропозиції щодо представників до складу конкурсних комісій при заміщенні вакантної посади директора  професійного ліцею;

ґ) обговорювати правила внутрішнього розпорядку та вносити відповідні пропозиції;

д) обирати членів комісії з трудових спорів;

е) заслуховувати щорічний звіт директора  професійного ліцею;

є) розглядати та укладати колективний договір.

6.6. Рішення загальних зборів колективу професійного ліцею вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на них. Рішення загальних зборів колективу професійного ліцею має дорадчий характер.

6.7.  У професійному ліцеї можуть утворюватися й інші органи громадського самоврядування.

6.8.  Наказом директора створюється педагогічна рада, яка розглядає питання організації та здійснення навчально-виробничого та виховного процесу, головою якої є директор  професійного ліцею.

6.9.  У професійному ліцеї забезпечується ведення діловодства в установленому порядку, здійснення звітності за результатами своєї діяльності, подання статистичної та інших передбачених відомостей у встановлені терміни.

Директор та головний бухгалтер професійного ліцею несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

7. Фінансування та матеріально-технічна база

7.1.  Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення професійного ліцею визначаються Бюджетним кодексом України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами.

Фінансування професійної підготовки робітників, соціальний захист учнів, слухачів та педагогічних працівників  професійного ліцею, у межах обсягів державного замовлення та/або регіонального замовлення, здійснюється відповідно до законодавства.

Професійний ліцей є неприбутковим закладом та користується податковими, митними та іншими пільгами згідно із законодавством.

У професійному ліцеї заборонено розподіл отриманих професійним ліцеєм доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їх праці, нарахування  єдиного  соціального внеску),  членів  органів  управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) професійного ліцею використовуються виключно для фінансування видатків на утримання професійного ліцею, реалізації мети (цілей, завдань) та основних повноважень і напрямів діяльності професійного ліцею, визначених цим Статутом.

7.2.  Обсяги бюджетного фінансування професійного ліцею не можуть зменшуватися за наявності інших джерел фінансування.

7.3.  Додаткові джерела фінансування професійного ліцею визначаються Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», іншими нормативно-правовими актами.

7.4.  Додатковими джерелами фінансування є:

а) кошти, одержані за первинну професійну підготовку кваліфікованих робітників понад державне замовлення та/або регіональне замовлення, професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників відповідно до укладених договорів з юридичними та фізичними особами в межах ліцензованих обсягів, у тому числі підготовку і перепідготовку робітників за замовленнями служби зайнятості населення;

б) плата за надання додаткових освітніх послуг;   

в) доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, цехів та надання інших послуг населенню;

г) доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання в установленому законодавством порядку;

ґ) валютні надходження;

д) добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»;

є) кошти, що отримані  професійним ліцеєм за надання платних послуг, визначених Переліком платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796.

Відповідно до частини другої статті 85 Бюджетного кодексу України  професійний ліцей протягом бюджетного періоду може отримувати видатки на його функціонування одночасно з різних бюджетів, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету за умови відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату або за рішенням Кабінету Міністрів України.

7.5.  Кошти, що надходять до професійного ліцею від здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом, спрямовуються на видатки згідно з кошторисом, затвердженим в установленому порядку.

7.6.  Невикористані в поточному році бюджетні та спеціальні кошти не можуть бути вилучені з розрахунків професійного ліцею, окрім випадків передбачених законодавством.

7.7.  П’ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і виробничу практику учнів, слухачів професійного ліцею направляється на рахунок навчального закладу для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.

7.8.  Для забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітничих кадрів професійний ліцей використовує  навчально-матеріальну базу та земельну ділянки відповідно до паспортів, технічної документації, витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, актів на право постійного користування землею, інших правовстановлюючих документів.

Приміщення і споруди  професійного ліцею обладнані відповідно до діючих нормативів і санітарних норм та експлуатуються згідно з вимогами охорони праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

7.9.  Майно професійного ліцею, у тому числі: навчально-виробничі, побутові, культурно-освітні, оздоровчі, спортивні будівлі та споруди, комунікації, обладнання, засоби навчання, транспортні засоби та інші об’єкти є об’єктами державної власності, що закріплюються за професійним ліцеєм на праві оперативного управління.

Функції управління майном, яке закріплюється за професійним ліцеєм, здійснює Міністерство освіти і науки України.

Майно та земельні ділянки, що закріплюються за професійним ліцеєм, не можуть бути предметом застави, а також не підлягають вилученню або передачі у власність, оренду (суборенду) юридичним і фізичним особам без згоди Міністерства освіти і науки України, крім передбачених законодавством випадків.

7.10.  Передача професійного ліцею з державної у комунальну власність здійснюється відповідно до законодавства.

Списання майна професійного ліцею здійснюється у спосіб, передбачений Порядком списання об’єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 1314.

7.11.  Професійний ліцей несе відповідальність перед Міністерством освіти і науки України за збереження та використання за призначенням закріпленого за ним майна.

7.12.  Професійний ліцей має право отримувати безкоштовно від суб’єктів господарювання техніку, обладнання, матеріали, будівлі, споруди, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, а також фінансові ресурси, у порядку, визначеному законодавством.

8. Міжнародне співробітництво

8.1.  Професійний ліцей має право укладати договори про співробітництво, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з навчальними закладами інших країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

8.2.  Професійний ліцей має право відповідно до законодавства здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на основі договорів, укладених ним з іноземними юридичними і фізичними особами, а також мати власний валютний рахунок.

8.3.  Професійний ліцей має право на державне сприяння щодо зовнішньоекономічної діяльності, а саме: отримання відповідних валютних асигнувань, звільнення від оподаткування, сплати мита та митного збору за навчальне, виробниче обладнання та приладдя, що надходять з-за кордону для навчально-виробничих цілей.

8.4.  Валютні і матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються професійним ліцеєм для забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом.

9. Порядок внесення змін до Статуту

9.1.  Зміни та доповнення до Статуту вносяться згідно із законодавством України після обговорення на загальних зборах колективу.

9.2.  Зміни та доповнення до Статуту оформлюються шляхом викладення його в новій редакції, що затверджується і погоджується в тому ж порядку, що і сам Статут.

10. Порядок реорганізації та ліквідації професійного ліцею

10.1.  Рішення про реорганізацію або припинення юридичної особи  професійного ліцею приймає Міністерство освіти і науки України. Ліквідація або реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення) професійного ліцею здійснюється згідно із законодавством.

10.2.  При реорганізації професійного ліцею вся сукупність прав і обов’язків переходить до його правонаступника (-ів).

10.3.  Ліквідація професійного ліцею здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), яка утворюється у відповідності до законодавства. Професійний ліцей вважається таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

10.4.  Під час ліквідації або реорганізації професійного ліцею вивільнюваним працівникам та особам, які навчаються в ньому, гарантується додержання їх прав та інтересів, відповідно до законодавства.

Професійний ліцей може здійснювати допрофесійну підготовку учнів загальноосвітніх навчальних закладів, впроваджувати діяльність щодо розвитку здібностей молоді та поглиблення знань з окремих навчальних предметів професійного спрямування.